top of page

Rybářský řád pro rok 2024

1) Lov ryb

​​V roce 2024 je povoleno provádět regulační odlov ryb v termínu od 27.4.2024 do 31. 12. 2024. V měsících květen, červen, červenec, srpen, září a říjen se stanovuje doba chytání od 06.00 hod do 22.00 hod (platí i pro 27.4.2024). V měsících listopad a prosinec se stanovuje doba chytání od 07.00 hod do 18.00 hod. Platí celoroční hájení zákonem chráněných živočichů. Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních živočichů, jakož i ochrany přírody.

V roce 2024 je povolen lov a přivlastňování dravců maximálně 3 kusy za rok!

 

​2) Nejmenší stanovené délky ryb


 

Ušlechtilé                                                                                                        Neušlechtilé

Kapr obecný — 45 cm (rybu 60 cm a víc povinně vracíme vodě).       Síh peleď, Síh severní, (Maréna) – 45 cm  

Lín — 30 cm (ušlechtilá ryba.)                                                                     Jelec tloušť- Jelec Jesen- 35 cm     

Amur bílý — 60 cm (rybu 80 cm a více povinně vracíme vodě.)            Cejn velký- 30 cm

Štika obecná — 70 cm                                                                                  Sumec velký- 80 cm (albín se vrací vodě)                                      

Candát obecný — 50 cm                                                                              Úhoř říční- 60 cm

Bolen dravý - 50 cm                                                                                      Karas obecný, karas stříbrný se nesmí vracet (škodná)

 

Délka ryby se měří od předního konce hlavy až k nejzazší části ocasní ploutve. V roce 2023 je povoleno přivlastnění max. 3ks dravců za rok.

 

3) Zákazy, omezení

Je zakázáno:

 • lovit ryby z tělesa hráze a rybničních zařízení v chráněné oblasti (označeno)

 • lovit ryby čeřínkováním

 • používat k lovu srkačky, samoseky a další zařízení poškozující ryby

 • používat k lovu loďky a jiná plavidla

 • zvedat rybu z vody na prutu bez použití podběráku

 • zpracovávat ryby na břehu rybníka

 • provádět jakékoliv zásahy do hráze, břehů, porostů a zařízení rybníka

 • rozdělávání ohňů na břehu rybníka

 • vjíždět a parkovat automobily v biokoridoru, mimo vyhrazené plochy (parkoviště u boudy)

 • vpouštět do rybníka ryby z jiných revírů

 • vracet do vody nemocné nebo uhynulé ryby a karase obecného i stříbrného (je považován za škodnou)

 

4) Chování se při lovu

​Minimální vzdálenost mezi lovícími je 5 m, nedohodnou-li se lovící jinak. Místa lovu nesmějí být vyhrazována. Lovící je povinen mít při odlovu u sebe průkaz lovícího s fotografií, umístěný viditelně např. na oděvu, tlumoku nebo jiném vhodném místě. Lovící je povinen předložit průkaz lovícího kontrolující osobě, která se prokáže zvláštním průkazem vydaným SR o.p.s. Při lovu musí být lovící přítomen u prutů tak, aby v případě potřeby mohl s nimi manipulovat. Lovící je povinen při příchodu k vodě uklidit místo lovení nejméně v okruhu 10 m. Při odchodu se ujistí, že je místo čisté. 

 

5) Rybářské nářadí, způsoby lovu

​​Lov ryb smí být prováděn nejvýše dvěma pruty, každý pouze s jedním návazcem (háčkem). Při lovu přívlačí je povolen pouze jeden prut s jedním trojháčkem. Při lovu dravců lze použít umělé nástrahy a to od 27.4.2024. Rybičku o velikosti min. 10 cm je povoleno použít k lovu dravců od 15. 6. 2024. Lovící je povinen mít při odlovu ryb sebou: vyprošťovač háčků, typizovanou podložku, podběrák odpovídající velikosti, míru ke zjištění délky ryby, tužku. Pokud lovící přechovává neušlechtilé ryby, používá vezírek s kruhy nebo jiné zařízení nepoškozující rybu. Ve vezírku smí být přechovávaná ušlechtilá ryba pouze po dobu ukládání prutů a balení.

 

6) Ponechání si ryby, sumář úlovků

​​Rozhodne-li se lovící ponechat si ušlechtilou rybu se stanovenou nejmenší délkou, musí ji okamžitě zapsat s uvedením druhu, data úlovku a míry do přehledu o úlovcích a ukončí lov. Váhu musí do přehledu doplnit dodatečně po zvážení. Ostatní, neušlechtilé ryby, které si chce ponechat, také musí okamžitě zapsat do přehledu jako „ostatní", s uvedením celkového počtu a celkové hmotnosti. Přehled o úlovcích s vyplněným sumářem úlovků na zadní straně musí lovící odevzdat správci (do schránky-bouda u rybníka) nejpozději do 28.2. následujícího roku. Lovící, který nesplní tuto povinnost, nemusí být účastníkem regulačního odlovu v následujícím roce. Váha ryb se vždy uvádí na jedno desetinné místo. V jednom týdnu si lovící smí ponechat pouze 10 kg všech druhů ryb, nejvýše však 2 kusy ušlechtilých druhů ryb, nebo jejich kombinace: kapr, štika, candát, amur, bolen, lín. Denní úlovek se omezuje na 1 kus ušlechtilé ryby. Jejím ponecháním denní lov končí. Roční úlovek je omezen na 20 kusů ušlechtilých ryb pro jednoho lovícího a z toho maximálně 3 kusy dravců.

 

7) Rybolov mládeže a dětí

 Děti do 15 let mohou lovit ryby pouze v doprovodu lovícího (držitele průkazu) a to pod jeho dohledem a pouze na jeden prut lovícího. V případě dětského rybářského kroužku dětí do 15 let zodpovídá za lovící děti přítomný vedoucí kroužku.

 

8) Zacházení s ulovenou rybou

 Při vylovování ryb je lovící povinen s rybou zacházet šetrně a musí vždy používat podběrák a typizovanou podložku. Ryby, které nedosahují nejmenší stanovené délky, nebo si je lovící nehodlá ponechat, se uvolní ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Vězí-li háček hluboko v jícnu ryby a nejde-li vyprostit vyprošťovačem, je nutné návazec odstřihnout a rybu vrátit zpět do vody. Doporučujeme používat dezinfekci. Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo k šíření nákazy nebo znehodnocení vody. Větší úhyn ryb je nutno neprodleně hlásit hospodáři.

 

9) Porušení rybářského řádu a podmínek lovu

Každý lovící má právo a povinnost, zkontrolovat svého souseda a porušení řádu nahlásit správní radě. V případě porušení rybářského řádu a podmínek lovu, je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady.

bottom of page