top of page

PODMÍNKY

pro provádění regulačního odlovu ryb na Strahovském rybníku v roce 2023

 

 

 1. Účastníky regulačního odlovu podle stanov společnosti Strahovský rybník o.p.s. (dále jen společnost) jsou fyzické osoby – (dále jen lovící).

   2. Pro rok 2023 se stanovuje maximálně 80 lovících.

   3. Podmínkou účasti v roce 2023 je sponzorský dar (cena roční povolenky) ve prospěch  společnosti ve výši 1.500,- Kč, který je splatný do termínu 27.4.2019 (zahájení)  a odpracování 16 brigádnických hodin, z toho  odpracovat nejméně 8hodin nejpozději do 30.6.2023.  Nesplní-li však tuto povinnost, pozastavuje se mu platnost povolenky do doby, než odpracuje 8hod. (Minimálně 8 hodin je každý povinen odpracovat!  Doplatit lze pouze 8 hodiny, a to za cenu 200,-Kč za hodinu.) Zprostit povinnosti odpracování brigádnických hodin, může na žádost účastníka pouze správní rada společnosti, a to z velmi vážných důvodů. Pokud účastník ví dopředu, že nemůže, nebo nechce odpracovat alespoň povinných 8 hodin, může dopředu uhradit všechny brigádnické hodiny, a to ve výši 300,- Kč za hodinu, tzn. 4.800,-Kč za rok. Výdej povolenek pouze osobně.

   4. Nově přihlášený lovící zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč 

 Mládež od 15 do 18 let se může stát účastníkem reg. odlovu při splnění všech podmínek jako dospělá osoba s následujícími výjimkami: cena povolenky činí 600,- Kč ročně, povinnost odpracovat brigádnické hodiny se zkracuje na 5 hodin za rok. Na mládež od 15 do 18 let se nevztahuje povinnost zaplatit 500,-Kč zápisné.  

   5.  Společná ustanovení.

Termíny brigád a ostatní informace jsou zveřejňovány ve vývěsce SR o.p.s. u Strahovského rybníka a na www.strahovnik.cz.

Zakazuje se vjezd a parkování automobilů v biokoridoru, mimo vyhrazené plochy (parkoviště u boudy), a pouštění ryb z jiných revírů. 

V případech, které výslovně neřeší tyto podmínky, rozhoduje správní rada společnosti, která vydává pokyn nebo dodatek těchto podmínek.

 

 

       Rekapitulace povinností, možností a termínů:

 do 28.února 2023 vrátit přehled o úlovcích za rok 2022 i prázdný,

       schránka na boudě u rybníka, možnost poslat emailem a originál odevzdat při vydávání        povolenky-kdo, do tohoto termínu sumář neodevzdá, nemůže se stát účastníkem odlovu v následujících letech.

 

Rybářský řád pro rok 2023

Strahovský rybník

 

1) Lov ryb

​​V roce 2023 je povoleno provádět regulační odlov ryb v termínu od 29.4.2023 do 31. 12. 2023. V měsících květen, červen, červenec, srpen, září a říjen se stanovuje doba chytání od 06.00 hod do 22.00 hod (platí i pro 29.4.2023). V měsících listopad a prosinec se stanovuje doba chytání od 07.00 hod do 18.00 hod. Platí celoroční hájení zákonem chráněných živočichů. Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních živočichů, jakož i ochrany přírody. V roce 2023 je povolen lov a přivlastňování dravců.

 

​2) Nejmenší stanovené délky ryb


 

Ušlechtilé                                                                                                        Neušlechtilé

Kapr obecný — 45 cm (rybu 60 cm a víc povinně vracíme vodě).       Síh peleď, Síh severní, (Maréna) – 45 cm  

Lín — 30 cm (ušlechtilá ryba.)                                                                     Jelec tloušť- Jelec Jesen- 35 cm      

Amur bílý — 60 cm (rybu 80 cm a více povinně vracíme vodě.)            Cejn velký- 30 cm

Štika obecná — 70 cm                                                                                  Sumec velký- 80 cm (albín se vrací vodě)                                       

Candát obecný — 50 cm                                                                              Úhoř říční- 60 cm

Bolen dravý - 50 cm                                                                                      Karas obecný, karas stříbrný se nesmí vracet (škodná)

 

Délka ryby se měří od předního konce hlavy až k nejzazší části ocasní ploutve. V roce 2023 je povoleno přivlastnění max. 3ks dravců za rok.

 

3) Zákazy, omezení

Je zakázáno:

 • lovit ryby z tělesa hráze a rybničních zařízení v chráněné oblasti (označeno)

 • lovit ryby čeřínkováním

 • používat k lovu srkačky, samoseky a další zařízení poškozující ryby

 • používat k lovu loďky a jiná plavidla

 • zvedat rybu z vody na prutu bez použití podběráku

 • zpracovávat ryby na břehu rybníka

 • provádět jakékoliv zásahy do hráze, břehů, porostů a zařízení rybníka

 • rozdělávání ohňů na břehu rybníka

 • vjíždět a parkovat automobily v biokoridoru, mimo vyhrazené plochy (parkoviště u boudy)

 • vpouštět do rybníka ryby z jiných revírů

 • vracet do vody nemocné nebo uhynulé ryby a karase obecného i stříbrného (je považován za škodnou)

 

4) Chování se při lovu

​Minimální vzdálenost mezi lovícími je 5 m, nedohodnou-li se lovící jinak. Místa lovu nesmějí být vyhrazována. Lovící je povinen mít při odlovu u sebe průkaz lovícího s fotografií, umístěný viditelně např. na oděvu, tlumoku nebo jiném vhodném místě. Lovící je povinen předložit průkaz lovícího kontrolující osobě, která se prokáže zvláštním průkazem vydaným SR o.p.s. Při lovu musí být lovící přítomen u prutů tak, aby v případě potřeby mohl s nimi manipulovat. Lovící je povinen při příchodu k vodě uklidit místo lovení nejméně v okruhu 10 m. Při odchodu se ujistí, že je místo čisté. 

 

5) Rybářské nářadí, způsoby lovu

​​Lov ryb smí být prováděn nejvýše dvěma pruty, každý nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Při lovu přívlačí je povolen pouze jeden prut s jedním trojháčkem. Při lovu dravců lze použít umělé nástrahy a to od 29.4.2023. Rybičku o velikosti min. 10 cm je povoleno použít k lovu dravců od 15. 6. 2023. Lovící je povinen mít při odlovu ryb sebou: vyprošťovač háčků, typizovanou podložku, podběrák odpovídající velikosti, míru ke zjištění délky ryby, tužku. Pokud lovící přechovává neušlechtilé ryby, používá vezírek s kruhy nebo jiné zařízení nepoškozující rybu. Ve vezírku smí být přechovávaná ušlechtilá ryba pouze po dobu ukládání prutů a balení.

 

6) Ponechání si ryby, sumář úlovků

​​Rozhodne-li se lovící ponechat si ušlechtilou rybu se stanovenou nejmenší délkou, musí ji okamžitě zapsat s uvedením druhu, data úlovku a míry do přehledu o úlovcích a ukončí lov. Váhu musí do přehledu doplnit dodatečně po zvážení. Ostatní, neušlechtilé ryby, které si chce ponechat, také musí okamžitě zapsat do přehledu jako „ostatní", s uvedením celkového počtu a celkové hmotnosti. Přehled o úlovcích s vyplněným sumářem úlovků na zadní straně musí lovící odevzdat správci (do schránky-bouda u rybníka) nejpozději do 28.2. následujícího roku. Lovící, který nesplní tuto povinnost, nemusí být účastníkem regulačního odlovu v následujícím roce. Váha ryb se vždy uvádí na jedno desetinné místo. V jednom týdnu si lovící smí ponechat pouze 10 kg všech druhů ryb, nejvýše však 2 kusy ušlechtilých druhů ryb, nebo jejich kombinace: kapr, štika, candát, amur, bolen, lín. Denní úlovek se omezuje na 1 kus ušlechtilé ryby. Jejím ponecháním denní lov končí. Roční úlovek je omezen na 20 kusů ušlechtilých ryb pro jednoho lovícího a z toho maximálně 3 kusy dravců.

 

7) Rybolov mládeže a dětí

 Děti do 15 let mohou lovit ryby pouze v doprovodu lovícího (držitele průkazu) a to pod jeho dohledem a pouze na jeden prut lovícího. V případě dětského rybářského kroužku dětí do 15 let zodpovídá za lovící děti přítomný vedoucí kroužku.

 

8) Zacházení s ulovenou rybou

 Při vylovování ryb je lovící povinen s rybou zacházet šetrně a musí vždy používat podběrák a typizovanou podložku. Ryby, které nedosahují nejmenší stanovené délky, nebo si je lovící nehodlá ponechat, se uvolní ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Vězí-li háček hluboko v jícnu ryby a nejde-li vyprostit vyprošťovačem, je nutné návazec odstřihnout a rybu vrátit zpět do vody. Doporučujeme používat dezinfekci. Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo k šíření nákazy nebo znehodnocení vody. Větší úhyn ryb je nutno neprodleně hlásit hospodáři.

 

9) Porušení rybářského řádu a podmínek lovu

Každý lovící má právo a povinnost, zkontrolovat svého souseda a porušení řádu nahlásit správní radě. V případě porušení rybářského řádu a podmínek lovu, je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady.

  

 

 

 

       15.dubna 2023        Výroční členská schůze       16 - 18 hodin Pepíčkova bouda

      29. dubna 2023        Zahájení                              8 - 16 hodin

Prodej povolenek:

15.dubna od 16 hodin Pepíčkova bouda

29. dubna  10- 16 hodin Pepíčkova bouda

Pro urychlení vydávání doporučujeme zájemcům , předem poslat email

 

      

 

 

 Přehled termínů

15. 4.2023 -Výroční členská schůze                       

29.4.2023 - zahájení sezóny na Strahovském rybníku / poslední možnost koupit            povolenku, 

 

30.4.  2023 -       zahájení lovu dravců na umělé nástrahy

15.6 . 2023  -     možnost použít k lovu dravců rybičku

1.7.    2023  -      celonoční chytání

8.7.  2023 -       celonoční chytání

15.7.  2023  -       celonoční chytání

22.7.  2023-         celonoční chytání

31.12 .2019  -     poslední den chytání na Strahovském rybníku 

po celý rok  -     sledujte:  www.strahovnik.cz

bottom of page